IDIOMAS

0 Article Articles (buit)
0 item

Para poder realizar esta compra o reserva, tiene que terminar el proceso que tiene abierto de compra o reserva. Tambien puede vaciar el carrito

No hi ha articles

Borrar Ver Ver

La societat LLEVINAC SL, té el seu domicili social al C/ Consell de Cent, 201, local, 08011 Barcelona, telèfon de contacte 93 487 20 46 i mail foto@aclam.cat. Pàgina web: www.aclamrental.com.

Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb CIF: B64412406 (Tom 39186, foli 70, fulla B340.859).

ACLAM RENTAL és el nom comercial amb el que gira LLEVINAC SL en el mercat, particularment en el sector del lloguer de material fotogràfic i lloguer d’espais.

FINALITAT:
1ª Finalitat: Tractem les dades per tal de contractar amb l’usuari l’arrendament d’espais i dels productes seleccionats per aquest i contractar la compra del productes seleccionats en la cistella dels productes que es volen comprar de primera i segona mà.

2ª Finalitat: Tractem les dades també per contractar la subscripció dels cursos de fotografia oferts per Aclam.

3ª Finalitat: Tractem les dades del client per tal de conèixer les seves preferències i informar-lo de les novetats i promocions dels productes d’ACLAM RENTAL d’acord amb les seves preferències, així com dels cursos de fotografia més actuals.

Enviament de Newsletters: Per tal de rebre la Newsletter d’ ACLAM RENTAL, LLEVINAC SL ha gestionat un sistema de subscripció gratuïta on l’usuari haurà de donar la seva autorització expressa per mitjà d’un sistema de verificació d’identitat. Una vegada subscrit via correu electrònic, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment clicant a l’enllaç que apareix al final del missatge del correu electrònic on indica “baixa”. Automàticament rebrà un missatge de confirmació de cancel·lació de les seves dades per continuar rebent Newsletters.

ACLAM RENTAL solament farà ús de les dades per tal de gestionar el lloguer, la compra o la subscripció que l’usuari ja ha seleccionat, així com per fer-li arribar la informació per ell sol·licitada

Les dades es conservaran durant els terminis legals establerts per llei en termes de contractes.

LEGITIMACIÓ:
El tractament de les seves dades per la gestió del contracte d’arrendament d’espais i de productes de fotografia, així com els contractes de compra-venda de productes de fotografia de segona mà està basat en l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part i, queda sotmès als drets i obligacions que al contracte s’indiquin.

Així també, el tractament de les seves dades per la gestió dels cursos i seminaris de formació en matèria de fotografia tenen la seva base legal en l’execució del contracte de subscripció.

D’altra banda, LLEVINAC SL té un interès legítim en fer-li arribar puntualment la informació sobre les activitats que es porten a terme a ACLAM RENTAL per tal de mantenir-lo al dia sobre les novetats i promocions en el material que es disposa i la formació que ACLAM proporciona, sempre en relació a les preferències o prioritats que vostè ens ha indicat.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no en sol·liciti la seva cancel·lació amb la finalitat de beneficiar-lo de les accions que ACLAM RENTAL promou, amb la finalitat anteriorment indicada.

Les dades sol·licitades amb asterisc són obligatòries per tramitar els contractes i les subscripcions, de no ser així ACLAM RENTAL no li podrà donar el servei sol·licitat per vostè.

En el cas de la complementació dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades, l’usuari n’és l’únic responsable.

DESTINATARIS:
Els encarregats de tractament de dades amb els que ACLAM RENTAL col·labora són tots nacionals i tenen un contracte per tal d’establir les seves responsabilitats i l’exigència del compliment de la protecció de dades.

ACLAM RENTAL no cedeix dades a tercers i no es fan cessions internacionals.

DRETS DELS USUARIS:
Tots els usuaris tenen dret a exercir els seus drets d’accés i rectificació, i també el dret de cancel·lació de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no són necessàries pels fins pels quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i en qualsevol moment a oposar-se al tractament de les seves dades.

Per tal d’exercir dels seus drets l’interessat es posarà en contacte a través de correu electrònic a l’adreça següent: rental@aclam.cat o per escrit a ACLAM RENTAL a l’adreça indicada en el primer paràgraf.

Finalment, en el cas que no s’hagin satisfet les seves necessitats en matèria de protecció de dades després d’haver exercit els drets esmentats en el paràgraf anterior, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control que en aquest cas és la Agencia  Española de Protección de Datos.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Totes les dades de que disposa ACLAM RENTAL són proporcionades pels mateixos usuaris a través de la web o presencialment a la seu ACLAM RENTAL al C/Consell de cent, 201, de Barcelona.

EL SECRET PROFESSIONAL: LA CONFIDENCIALITAT
Totes les persones que conformen l’equip d’ACLAM RENTAL i que intervinguin en la prestació dels serveis que dóna ACLAM RENTAL al client, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la que s’accedeixi per raó de la seva feina. La informació subministrada pel client tindrà sempre la consideració de confidencial, sense que se’n pugui fer cap altre ús que no sigui pels serveis contractats. Per tant, ACLAM RENTAL s’obliga a no divulgar ni comunicar informació sobre els interessos del client, pressupostos i contractes signats, ni qualsevol altre informació del client.

XARXES SOCIALS
LLEVINAC SL a través de la seva marca comercial ACLAM RENTAL té creats perfils en les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Linkedin, etc.), reconeixent-se, en tots els casos, com a responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuari (en endavant, seguidors).

El tractament que ACLAM RENTAL portarà a terme amb els seus seguidors serà el que cada xarxa social permeti als perfils corporatius. D’aquesta manera, ACLAM RENTAL informarà als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, xerrades, novetats i ofertes. En cap cas ACLAM RENTAL farà ús de les dades obtingudes a través de les xarxes socials, a no ser que ACLAM RENTAL hagués obtingut expressa i puntualment el consentiment i l’autorització de l’usuari pel seu tractament. En el cas que per la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets del seguidor quedi supeditat la modificació del perfil personal d’aquest, ACLAM RENTAL l’aconsellarà en la mesura de les seves possibilitats.